1 Отредактировано garnizon (13-06-2022 19:22)

Тема: Игры эстонских авторов

У нас есть несколько игр эстонских авторов:
http://agatcomp.ru/agat/Software/Game/L … nia1.shtml
http://agatcomp.ru/agat/Software/Game/L … nia2.shtml


Некоторые шли с своей графической ДОС - оно и понятно, в знакогенераторе нет национальных шрифтов.

А другие, что использовали стандартный знакогенератор и  символы псевдографики, похожие на некоторые буквы из эстонского алфавита, в результате получается совершенно нечитабельный текст:

YKS V@GEV JUHIS.
TE PEATE OSA VQTMA YHEST AUTOVQIDUSQIDUST.
PRAEGU TE VALITE ENDA TASEMELE SOBIVA RASKUSE (1-7) PEALE SEDA L@HEB SQIDUKS.
JUHTIMINE TOIMUB NOOLTE ABIL KUI SELGUB, ET KIIRUS ON LIIGA SUUR, VAJUTAGE SOBIVA KIIRUSE KLAHVILE JA SUUNA NOOLELE.
HEAD SQITU ! ! !

Кроме того, иногда невозможно понять, человек это, группа или какой-то город:

COPYRIGHT BY M . LAAK KOKORAAL 1987. PA"RNU

KOKORAAL '88 PROGRAMMEERINUD VILLE HALLIK        Fiery Ball SoftWare. NLSOFT 1990.

V.Kase. V.Hallik. Parnu. KOKO-SOFT. 1987.


Может кто-то в курсе,  про какие КОРАЛЛы и каких ПАРНЕЙ идет речь?

2

Re: Игры эстонских авторов

Если в тексте заменить Q на Õ и @ на Ö, то получится:

YKS VÖGEV JUHIS.
TE PEATE OSA VÕTMA YHEST AUTOVÕIDUSÕIDUST.
PRAEGU TE VALITE ENDA TASEMELE SOBIVA RASKUSE (1-7) PEALE SEDA LÖHEB SÕIDUKS.
JUHTIMINE TOIMUB NOOLTE ABIL KUI SELGUB, ET KIIRUS ON LIIGA SUUR, VAJUTAGE SOBIVA KIIRUSE KLAHVILE JA SUUNA NOOLELE.
HEAD SÕITU ! ! !

А этот текст вполне успешно переводится гугл трансейтом на английский:

ONE BREAKING INSTRUCTION.
YOU MUST PARTICIPATE IN A CAR.
CURRENTLY, YOU CHOOSE A DIFFICULTY (1-7) SUITABLE FOR YOUR LEVEL, AFTER IT GOES FOR DRIVING.
CONTROLS ARROW WHEN IT APPEARS THAT THE SPEED IS TOO HIGH, PRESS THE APPROPRIATE SPEED BUTTON AND THE DIRECTION ARROW.
GOOD DRIVING! ! !

Или худший вариант на русской:

ОДНО РАЗРЫВАЮЩАЯ ИНСТРУКЦИЯ.
ВЫ ДОЛЖНЫ УЧАСТВОВАТЬ В АВТОМОБИЛЕ.
В настоящее время ВЫ ВЫБИРАЕТЕ СЛОЖНОСТЬ (1-7), подходящую для вашего уровня, после того, как он едет за рулем.
СТРЕЛКА УПРАВЛЕНИЯ, КОГДА ОЖИДАЕТСЯ, ЧТО СКОРОСТЬ СЛИШКОМ ВЫСОКАЯ, НАЖМИТЕ КНОПКУ СКОРОСТИ СКОРОСТИ И СТРЕЛКУ НАПРАВЛЕНИЯ.
Хорошего вождения! ! !

3

Re: Игры эстонских авторов

garnizon пишет:

Может кто-то в курсе,  про какие КОРАЛЛы и каких ПАРНЕЙ идет речь?

Пярну - это город такой в Эстонии. Был там однажды. KOKORAAL - вроде как название компьютерного клуба, если гугл-транслейт не врет.

Нагуглил по названию клуба газету со статьей про внедрение Агатов в местной школе: http://v-maarja.kovtp.ee/documents/1939 … b54b8469e0

После распознавания и правки опечаток (ну, какие смог опознать, я по-эстонски кроме tere и tänan слов не знаю :), а также выяснения, что такое TPedIst (оказалось - название института), вышел такой текст:

ARVUTI - HIILGUS VÕI VILETSUS

Käesolevast õppeaastast alates hakati Väike-Maarja Keskkoolis andma arvutiõpetust senisega võrreldes uuel tasandil. "Süüdl" on selles 10 „Agat"tüüpi arvutit, mis lisandusid senistele DVKdele (4 DVK-1 ja DVK-2M koos printeriga). Õiget arvutiklassi selline „segadus" küll orgeniseerida ei võimalda, kuid võrreldes mitte millegagi on siiski midegi.

Nagu igal pool mujal, on probleemiks aparaatide nigel kvaliteet. Meie vähesestki on 2-3 arvutit rivist väljas. Oleme sõlminud tehasega „Impulss" küll remondilepingu, kuid ega nemadki alati kõikjale appi jõua. Muret teeb ka tarkvara nappus. Esialgse tarkvara saime tänu Vambola Kasele Tallinna Pedagoogiline Instituut. „Agati" jaoks on olemas graafika redaktor, tekstiredaktor ning multiplikaator. Loomulikult on ka arvutimänge ning mitmesuguseid muid näidisprogramme.

Tänulikud oleme Pärnu II Keskkooli raaliklubile „Koko-Raal" eesotsas Ville Hallikuga, kes on hakkama saanud „eestindatud" BASIC-uga „Agati" tarvis. Nii on võimalik tekste kirjutada loomulikus eesti keeles (standardis puuduvad ä, ö, õ, ü). V. Halliku variandis pole vene tähti, neid asendavad eesti väiketähed. Hulgaliselt on erimärke ning veidi on muutunud ka käsustik. Kuigi mingit juhendit kaasas pole, võib kettal olevaid programme uurides antud käskudele siiski jälile jõuda.

Et arvutiklassi koormata, otsustasime fakultatiivse arvutiöpetusega alustada 8-klassist, kusjuures klass on jagatud õpitava võõrkeele järgi enam-vähem pooleks. 10-klassis alustasime haruõpetusega. Õpilastel oli valida kolme haru vahel: humanitaarharu, reaalharu (matemaatika ja füüsika) ning informaatika ja arvutiõpetus. Haruõpetust anname 4 tundi nädalas.

Lisaks tavalisele koolitõõle gutsevad arvutiringid juba 2-klassist alates. Tänu töökale ja võimekale laborandile Ave Võsule oleme selle töö saanud omavahel ära jaotada. Üksi küll vastu ei peaks. Tema juhendab nooremaid, mina vanemaid.

Alustasime arvutigraafikast — algul töö graafilise redaktoriga, hiljem oleme lisanud arvutikeele (BASIC) elemente.

Arvutikeele omandamisega tegelevad rohkem vanemad klassid. Oleme koostanud stsenaariume ja programme arvutimängudeks.

Tänu V. Halliku eespool nimetatud BASICule on suhteliselt lihtne kirjutada arvutile muusikat. Sellega tegelevad keskastme õpilased. Haruöpetuses arvutiga tegelevad õpilased saavad juba suurema iseseisva töö kogemuse. Siinne õpetus tugineb praktikal. Tähtis on, et leidub aega ka oma töö viljade maitsmiseks või näha, kuidas teised maitsevad. On tekkinud juba teatud programmeerimise ja arvuti kasutamise vilumus. Programmide otsimise ja käivitamisega tuleb toime igaüks.

Esimene aasta kulub katsetamisele ja otsimisele, mida millal õpetada ja kuidas õpefada. Variante on palju ja raske on otsustada, milline neist parim.

Väike-Maarja Keskkooli arvutiõpetaja
ARVO VALLAOTS

Гугл-транслейт от этого текста клинит, но по кускам удалось собрать вот что:

Компьютер - блеск или нищета?

Начиная с этого учебного года преподавание информатики в средней школе Вяйке-Маарья началось на новом уровне. «Виновником» являются 10 компьютеров «Агат», которые добавлены к существующим DVK (4 DVK-1 и DVK-2M с принтером).

Как и везде, проблема в низком качестве аппарата. Не у некоторых из нас есть 2-3 компьютера вне очереди. У нас есть контракт на ремонт с фабрикой Impulss, но они не всегда готовы помочь. Существует также нехватка программного обеспечения. Благодаря Vambola Kase мы получили оригинальное программное обеспечение от Таллиннского педагогического института. Для Агата есть графический редактор, текстовый редактор и множитель. Конечно, есть также компьютерные игры и различные другие демонстрационные программы.

Мы благодарны Пярнускому компьютерному клубу средней школы "Koko-Raal" во главе с Вилле Халликом, который руководил "эстонизированным" BASIC для "Агат". Версия В. Халлика не имеет русских букв, они заменены эстонскими строчными буквами.  Хотя руководство не предоставлено, вы все равно сможете отслеживать эти команды, изучая программы на диске.

Чтобы перегружать компьютерный класс, мы решили начать с факультативного компьютерного обучения с 8-го класса, причем класс более или менее разделен на изучаемый иностранный язык. В 10 классе мы начали с ветвления. Студенты должны были выбирать между тремя дисциплинами: гуманитарные науки, реальные науки (математика и физика) и компьютерные науки и компьютерные науки. Мы проводим обучение в филиалах 4 часа в неделю.

В дополнение к обычной школьной работе, компьютерные кружки существуют со 2 класса. Благодаря тяжелой работе Благодаря усердной работе и способному лаборанту Аве Высу, мы смогли распространить эту работу. Он не будет стоять один. Он руководит младшими, я - старшими.

Мы начали с компьютерной графики - сначала мы работали с графическим редактором, позже мы добавили элементы компьютерного языка (BASIC).

Старшие классы больше озабочены освоением компьютерного языка. Мы разработали сценарии и программы для компьютерных игр.

Благодаря вышеупомянутому основному произведению В. Халлика BASIC относительно легко записывать музыку на компьютер. Это делают ученики средней школы. Ученики, которые работают с компьютером в отраслевом образовании, уже приобретают более независимый опыт работы. Обучение здесь основано на практике. Важно, чтобы у вас также было время попробовать фрукты своей работы или посмотреть, как это делают другие. Некоторые навыки программирования и работы с компьютером уже разработаны. Каждый может справиться с поиском и запуском программ.

Первый год проводится в попытках найти то, чему учить и как учить. Есть много вариантов, и трудно решить, какой из них лучше.

Учитель информатики старшей школы Вяйке-Маарья ARVO VALLAOTS

4 Отредактировано garnizon (09-11-2019 18:55)

Re: Игры эстонских авторов

О! ребяты... САПАСИБО!

На том диске с эстонской ДОС\бейсик действительно есть музыкальные программы о которых пишут в статье.
Только они не из главного меню видны а по выходу в каталог.

5

Re: Игры эстонских авторов

garnizon пишет:

KOKORAAL '88 PROGRAMMEERINUD VILLE HALLIK        Fiery Ball SoftWare. NLSOFT 1990.

NLSOFT - это моё. Но игруха не моя, что-то припоминаю, просто в дисковом редакторе себя вчепятывал в игруху...

Турбо АГАТ-9/16 (ЦП 65C802, 5 Махов, dual-port SRAM).